ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลบุคลากร

ลำดับชื่อ – สกุลตำแหน่ง
1นายชูชาติ   ชัยศรีผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
2นายอรรถสิทธิ์ สุขพันธ์รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
3นางกัลยาณี   วันเก๋ครูชำนาญการพิเศษ
4นางนันทิกา  ทิพย์อุโมงค์ครูชำนาญการพิเศษ
5นางภัทรภร ทาอุปรงค์ครูชำนาญการพิเศษ
6นางสาวเกษกนก อินตานนท์ครูชำนาญการพิเศษ
7นางพรทิวา ภัทรพาณิชย์กุลครูชำนาญการพิเศษ
8นายทรงวุฑฒิ ทาอุปรงค์ครูชำนาญการพิเศษ
9นางเฉลิมขวัญ มากมีครูชำนาญการพิเศษ
10นายอภิชาติ ยะมาครูชำนาญการพิเศษ
11นางสาวสินาธร ชัยชนะครูชำนาญการพิเศษ
12นางปุณยาพร พีรวัศศรุต ครูชำนาญการ
13นางนันธิดา ละขะไพ ครูชำนาญการ
14นางรุ่งธิดา กันทา ครูชำนาญการ
15นายเศวต ถาเตียม ครูชำนาญการ
16นางสาวอัจฉรา คำปา ครู
17นางสาวชนันธร ประสุทธิ์ ครู
18นายวิเชียร พลภูสา ครู
19นางสาวมณีวรรณ วรรณวัง ครู
20นายณัฐวุฒิ มากสุข ครู
21นางสาวณปภา ทรัพย์เกษมวัฒนา ครู
22นายณัฐวุฒิ คงแก้ว ครู
23นางวณิชญา บุดดี ครู
24นางสาวกัลยา พรมสะอาด ครูผู้ช่วย
25นางสาวพัชรินทร์ ปัญญากาศ ครูผู้ช่วย
26นายกรณพัฒน์ ทิพย์อุโมงค์พนักงานราชการ
27นางสาวปิยรัตน์ มณีรัตน์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
28นางสาวอังคณา อุดมวรกิจครูอัตราจ้าง
29นางสาวรัชนีกร ตาวงค์ ครูอัตราจ้าง
30นายภัทรชนนท์ แก้ววิมล ครูอัตราจ้าง
31นางสาวน้ำหวาน หน่อไชย ครูอัตราจ้าง
32นายบุญญฤทธิ์ เกิดแก้ว ครูอัตราจ้าง
33นางสาววนัสนันท์ ผาบสุวรรณ ครูอัตราจ้าง
34นางสาวปภาดา ชัยวงค์ ครูอัตราจ้าง
35Mrs.Janet Cloma Polido ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
36นางสาวผ่องศรี สิงห์ใจครูพี่่เลี้ยง
37นางสาวสมใจ อิ่นแก้ว ครูพี่่เลี้ยง
38นางสาวไพริน ตามวงค์ ครูพี่่เลี้ยง
39นายชิษณุชา มากุลต๊ะ ครูพี่่เลี้ยง
40นางมัทนา อินสินธุเจ้าหน้าาที่ธุรกาาร
41นายทองหล่อ กันทาเป็งช่างไฟฟ้า ช.4
42นางชุม แก้วประภาแม่บ้าาน
43นางแสง ไทยใหม่แม่บ้าาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *